Các mạo từ A, AN, và THE được sử dụng thường xuyên trong tiếng Anh, tuy nhiên rất nhiều người học tiếng Anh cảm thấy lúng túng khi dùng chúng.

Dưới đây là tóm tắt quy tắc sử dụng những mạo từ này.

Các mạo từ a, an và the đều được sử dụng để ám chỉ các sự vật.

Cách dùng A và AN

A và an đều được dùng khi nói về một vật chưa cụ thể. Khi bạn nói đến một sự vật nào đó lần đầu tiên, hãy dùng aan.

Ví dụ:

1. I have a book.
2. She has an umbrella.
3. I ate a hamburger. The hamburger was delicious.

Dùng a cho các từ bắt đầu bằng phụ âm: a book, a cake, a chair.

Dùng an cho các từ bắt đầu bằng nguyên âm: an umbrella, an hour, a university.

Lưu ý: Bạn chỉ dùng a hoặc an khi thứ bạn nhắc tới chỉ có một. Nếu bạn muốn diễn đạt nhiều thứ cùng lúc, bạn cần dùng some: an apple, some apples.

I ate a hamburger. The hamburger was delicious.

Cách dùng THE

Mạo từ này được dùng cho các sự vật cụ thể. Được dùng để nói về thứ mà người nghe đã biết trước đó.

Ví dụ:

1. I ate a hamburger. The hamburger was delicious.
2. She has an umbrella. The umbrella is blue.
3. I have a book. The book is thick.

Cuối cùng, khi bạn muốn nói về những thứ chung chung, bạn không cần phải dùng mạo từ.

Ví dụ:

1. Pandas eat bamboo. (Not: The Pandas eat the bamboo.)
2. I like listening to music. (Not: I like listening to the music.)

Để nhớ cách dùng mạo từ a, an, và the theo cách đúng, một cách hay là nhớ các cụm từ đúng đi với chúng.

Bây giờ, hãy nghĩ ra một vài câu sử dụng mạo từ đi nào!

Bài học đầu tiên của bạn sẽ hoàn toàn miễn phí. Hãy đăng ký học 1 tiết học ngay bây giờ. Học ngay hoàn toàn miễn phí