Course preparation ielts

IELTS Speaking & Listening

30 Tiết học
8,778,000₫
Cấp độ Course level intermediate
Bao gồm:
Bullet check 31 tiết học IELTS
Bullet check Củng cố kỹ năng Nghe và Nói
Bullet check Các bài học tập trung vào mục tiêu xây dựng khả năng và sự tự tin cho học viên
Khoá học phù hợp cho mọi đối tượng học viên đang có ý định tham gia kỳ thi IELTS. Khoá học được thiết kế giúp học viên cải thiện kỹ năng nghe và nói. Tài liệu cho bài học được sử dụng trong và sau tiết học để học viên có thể ôn bài. Giáo viên có kinh nghiệm giúp học viên chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi. 
Tóm tắt về Khoá học
Course preparation ielts
IELTS Speaking & Listening
30
Tiết học
8,778,000₫
Tổng giá
Tiết học:
#1
Learntalk testprepcategoryicons studies03
IELTS Listening: Unit 1 - Getting ready to listen
Ôn thi
Course level intermediate
#2
Learntalk testprepcategoryicons studies03 1
IELTS Listening: Unit 2 - Following a conversation
Ôn thi
Course level intermediate
#3
Learntalk testprepcategoryicons studies03 1
IELTS Listening: Unit 3 - Recognising paraphrase
Ôn thi
Course level intermediate
#4
Learntalk testprepcategoryicons studies03 1
IELTS Listening: Unit 4 - Places and directions
Ôn thi
Course level intermediate
#5
Learntalk testprepcategoryicons studies03 1
IELTS Listening: Unit 5 - Listening for actions and process
Ôn thi
Course level intermediate
#6
Learntalk testprepcategoryicons studies03 1
IELTS Listening: Unit 6 - Attitude and opinion
Ôn thi
Course level intermediate
#7
Learntalk testprepcategoryicons studies03 1
IELTS Listening: Unit 7 - Following a lecture or talk
Ôn thi
Course level intermediate
#8
Learntalk testprepcategoryicons studies03 1
IELTS Listening: Unit 7 - Following a lecture or talk
Ôn thi
Course level intermediate
#9
Course complete ielts
IELTS Listening: Unit 8 - Contrasting ideas
Ôn thi
Course level intermediate
#10
Learntalk testprepcategoryicons studies03 1
IELTS Listening: Unit 8 - Part 2: Contrasting ideas
Ôn thi
Course level intermediate
#11
Learntalk testprepcategoryicons studies03 1
IELTS Speaking: Unit 1 - The Speaking Test Part 1
Ôn thi
Course level intermediate
#12
Learntalk testprepcategoryicons studies03 1
IELTS Speaking: Unit 2 - The Speaking Test Part 2 - Giving a Talk
Ôn thi
Course level intermediate
#13
Learntalk testprepcategoryicons studies03 1
IELTS Speaking: Unit 3 - The speaking Test Part 3 - Talking about abstract topics
Ôn thi
Course level intermediate
#14
Learntalk testprepcategoryicons studies03 1
IELTS Speaking: Unit 4 - The Speaking Test - Checking, correcting and assessing
Ôn thi
Course level intermediate
#15
Learntalk testprepcategoryicons studies03 1
IELTS Listening: Test 1
Ôn thi
Course level intermediate
#16
Learntalk testprepcategoryicons studies03 1
IELTS Speaking: Test 1
Ôn thi
Course level intermediate
#17
Learntalk testprepcategoryicons studies03 1
IELTS Listening: Test 2
Ôn thi
Course level intermediate
#18
Learntalk testprepcategoryicons studies03 1
IELTS Speaking: Test 2
Ôn thi
Course level intermediate
#19
Learntalk testprepcategoryicons studies03 1
IELTS Listening: Test 3
Ôn thi
Course level intermediate
#20
Learntalk testprepcategoryicons studies03 1
IELTS Speaking: Test 3
Ôn thi
Course level intermediate
#21
Learntalk testprepcategoryicons studies03 1
IELTS Listening: Test 4
Ôn thi
Course level intermediate
#22
Learntalk testprepcategoryicons studies03 1
IELTS Speaking: Test 4
Ôn thi
Course level intermediate
#23
Learntalk testprepcategoryicons studies03 1
IELTS Listening: Test 5
Ôn thi
Course level intermediate
#24
Learntalk testprepcategoryicons studies03 1
IELTS Speaking: Test 5
Ôn thi
Course level intermediate
#25
Learntalk testprepcategoryicons studies03 1
IELTS Listening: Test 6
Ôn thi
Course level intermediate
#26
Learntalk testprepcategoryicons studies03 1
IELTS Speaking: Test 6
Ôn thi
Course level intermediate
#27
Learntalk testprepcategoryicons studies03 1
IELTS Listening: Test 7
Ôn thi
Course level intermediate
#28
Learntalk testprepcategoryicons studies03 1
IELTS Speaking: Test 7
Ôn thi
Course level intermediate
#29
Learntalk testprepcategoryicons studies03 1
IELTS Listening: Test 8
Ôn thi
Course level intermediate
#30
Learntalk testprepcategoryicons studies03
IELTS Speaking: Test 8
Ôn thi
Course level intermediate