kurse
Grupe të mësimeve, të zgjedhur me kujdes për të mirë përvojën e të mësuarit anglisht.
Zgjidhni një kategori ketu:
Category 1 Business
Lessons that focus on how to effectively communicate in English to your business partners and colleagues.