Do you have "a silk blue lovely dress"? Hay "a lovely blue silk dress?" Bạn miêu tả một thứ gì đó với nhiều tính từ như thế nào?

Tính từ dùng để miêu tả người hoặc đồ vật. Chúng bổ sung thông tin cho các danh từ, như là màu sắc, kích sỡ và số lượng. Nếu như bây giờ bạn muốn dùng nhiều hơn một tính từ trong câu, bạn sẽ dùng theo trật tự nào?

Trật tự tính từ trong câu hơi lắt léo một chút, nhưng không cần phải lo lắng qúa . Chúng được dùng theo một quy tắc chung, nhưng thậm chí những người nói tiếng Anh bản xứ cũng khó để giải thích cho chúng ta quy tắc đó là gì.

Dưới đây là trật tự dùng tính từ thông thường trong câu, với một số tính từ ví dụ.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Quantity
(Số lượng)
Value or
Opinion
(Giá trị/
Quan điểm)
Size
(Kích cỡ)
Temperature
(Nhiệt độ)
Age
(Tuổi)
Shape
(Hình dạng)
Color
(Màu)
Origin
(Nguồn gốc)
Material
(Chất liệu)
Purpose
(Mục đích)

one
ten
a few
many
several

bad
lovely
funny
delicious
boring

small
big
long
tiny
tall

cold
hot
warm
freezing
cool

old
young
ancient
new
18-year-old

round
square
triangular
flat
curved

red
blue
yellow
green
pink

Indian
French
Italian
Thai
Japanese

gold
silver
wooden
leather
plastic

running shoes
flower vase
baking sheet
frying pan
ballet shoes


Các tính từ chỉ mục đích dùng để miêu tả mục đích sử dụng sự vật/sự việc. Hầu như chúng ta dùng nó trong danh từ ghép.

Tuy nhiên, lưu ý là vẫn có một số trường hợp ngoại lệ, nhưng cách dùng thông dụng này vẫn không có gì sai. Thông thường chúng ta hiếm khi dùng quá ba tính từ trong cùng một câu!

Đây là một số ví dụ:

1. She has a lovely blue silk dress.
2. Jason has an expensive new black Italian car.
3. The kitchen has two big plastic tables we can use.

4. It's a lovely warm afternoon.

5. This is a delicious hot Vietnamese soup.

6. My dad has an old wooden tennis racket.

Bây giờ hãy thực hành ghép câu của chính bạn xem nào!

Bài học đầu tiên của bạn sẽ hoàn toàn miễn phí. Hãy đăng ký học 1 tiết học ngay bây giờ. Học ngay hoàn toàn miễn phí