Course advanced2

English Grammar - Advanced

22 Tiết học
7,678,000₫
Cấp độ Course level advanced
Bao gồm:
Bullet check 25 phút mỗi tiết học
Bullet check Các bài tập viết ngắn
Bullet check Hoạt động nói đa dạng cấp độ khó
Bullet check Nói về quan điểm của mình
Bắt đầu thảo luận về các quan điểm của mình, lý do ủng hộ hay phản đối, đưa ra các chỉ dẫn và miêu tả thật rõ ràng và chính xác bằng tiếng Anh. Học cách chia đoạn văn, tìm nghĩa theo văn cảnh và kể chuyện!
Tóm tắt về Khoá học
Course advanced2
English Grammar - Advanced
22
Tiết học
7,678,000₫
Tổng giá
Tiết học:
#1
Row 129
Let's talk about percentages! (Subject-Verb Agreement)
Ngữ pháp
Course level intermediate
#2
Row 128
Either you do it, or I do it! (Subject-Verb Agreement)
Ngữ pháp
Course level intermediate
#3
Row 124
'I think; therefore, I am.' (Conjunctive Adverbs)
Ngữ pháp
Course level intermediate
#4
Row 121
Let me help you! (Causative Verbs)
Ngữ pháp
Course level intermediate
#5
Row 119
Make a guess! (Modals of deduction)
Ngữ pháp
Course level intermediate
#6
Row 120
Let's speculate! (Modals of speculation)
Ngữ pháp
Course level intermediate
#7
Row 131
What will you have done tomorrow? (Future Perfect v Future Perfect Continuous)
Ngữ pháp
Course level intermediate
#8
Row 132
I had thought of this before. (Past Perfect v Past Perfect Continuous)
Ngữ pháp
Course level intermediate
#9
Row 133
You said... (Reported Speech - Perfect Tenses and Modals)
Ngữ pháp
Course level intermediate
#10
Row 149
What would you do if you won the lottery? (Conditionals 2-3)
Ngữ pháp
Course level intermediate
#11
Row 158
The words have been spoken. (Passive Voice: Perfect Tenses)
Ngữ pháp
Course level intermediate
#12
Row 170
Never have I... Never will I... (Inversion - Negative form)
Ngữ pháp
Course level advanced
#13
Row 167  1
What do you think? (Discourse Markers)
Ngữ pháp
Course level advanced
#14
Row 168  1
If you had been born in another country, how would your life be different? (Mixed Conditionals)
Ngữ pháp
Course level advanced
#15
Grl
To be or not to be? (Reduced Infinitives)
Ngữ pháp
Course level advanced
#16
Row 171
This is highly effective! (Adverb-Adjective Collocations)
Ngữ pháp
Course level advanced
#17
Row 165
How was the movie? (Participle Adjectives)
Ngữ pháp
Course level intermediate
#18
Row 186
Have you ever felt as if you were in a dream? (Subordinating Conjunctions of Manner)
Ngữ pháp
Course level intermediate
#19
Row 209
The demand is climbing. (Present Continuous)
Ngữ pháp
Course level advanced
#20
Row 213
What could this word mean? ​(Context Clues: Part 1)
Ngữ pháp
Course level advanced
#21
Row 214
What could this word mean? ​(Context Clues: Part 2)
Ngữ pháp
Course level advanced
#22
Row 163
I think I’ll call back later. (Phrasal verbs with 'call')
Ngữ pháp
Course level advanced