Course intermediate2

English Grammar - Intermediate

22 Tiết học
7,678,000₫
Cấp độ Course level intermediate
Bao gồm:
Bullet check 25 phút mỗi tiết học
Bullet check Các bài tập viết ngắn
Bullet check Hoạt động nói đa dạng
Bullet check Nói rõ ràng và chính xác
Nói về các trải nghiệm trong quá khứ, sở thích, thú vui, các kế hoạch tương lai và hơn thế nữa! Bắt đầu miêu tả người và các tình huống một cách chi tiết. Học cách nói về giả thuyết và thực tế. Học cách nêu lý do và giải thích quan điểm một cách ngắn gọn. 
Tóm tắt về Khoá học
Course intermediate2
English Grammar - Intermediate
22
Tiết học
7,678,000₫
Tổng giá
Tiết học:
#1
Row 117
Have you ever been abroad? (Present Perfect Tense)
Ngữ pháp
Course level intermediate
#2
Row 118
How long have you been doing that? (Present Perfect Continuous)
Ngữ pháp
Course level intermediate
#3
Row 122
Which one's better? (Comparatives and Superlatives)
Ngữ pháp
Course level intermediate
#4
Row 128
Either you do it, or I do it! (Subject-Verb Agreement)
Ngữ pháp
Course level intermediate
#5
Row 124
'I think; therefore, I am.' (Conjunctive Adverbs)
Ngữ pháp
Course level intermediate
#6
Row 121
Let me help you! (Causative Verbs)
Ngữ pháp
Course level intermediate
#7
Row 119
Make a guess! (Modals of deduction)
Ngữ pháp
Course level intermediate
#8
Row 120
Let's speculate! (Modals of speculation)
Ngữ pháp
Course level intermediate
#9
Row 24
Written and directed by... (Passive Voice)
Ngữ pháp
Course level intermediate
#10
Row 131
What will you have done tomorrow? (Future Perfect v Future Perfect Continuous)
Ngữ pháp
Course level intermediate
#11
Row 132
I had thought of this before. (Past Perfect v Past Perfect Continuous)
Ngữ pháp
Course level intermediate
#12
Row 133
You said... (Reported Speech - Perfect Tenses and Modals)
Ngữ pháp
Course level intermediate
#13
Row 136
What did he say? (Reported Speech - Simple and Continuous Tenses)
Ngữ pháp
Course level intermediate
#14
Row 141
He and I work together. (Subject-Verb Agreement)
Ngữ pháp
Course level beginner
#15
Row 126
Who is that? (Relative Clauses - Who, Whom, Whose)
Ngữ pháp
Course level intermediate
#16
Row 148
If I work hard, I'll get a raise. (Conditionals 0-1)
Ngữ pháp
Course level intermediate
#17
Row 149
What would you do if you won the lottery? (Conditionals 2-3)
Ngữ pháp
Course level intermediate
#18
Row 157
What do you like doing? (Gerunds)
Ngữ pháp
Course level beginner
#19
Row 158
The words have been spoken. (Passive Voice: Perfect Tenses)
Ngữ pháp
Course level intermediate
#20
Row 177
What happened? (Passive - Be vs. Get)
Ngữ pháp
Course level intermediate
#21
Row 208
What's he like? (Intensifiers and Downtoners)
Ngữ pháp
Course level intermediate
#22
Row 145
You've tried this, haven't you? (Tag questions Modals & Perfect Tenses)
Ngữ pháp
Course level beginner