Courses business 0

English at Work - Advanced

17 Tiết học
6,578,000₫
Cấp độ Course level advanced
Bao gồm:
Bullet check 25 phút mỗi tiết học
Bullet check Các bài học về thuyết trình và hội họp trong kinh doanh
Bullet check Các bài học về thoả thuận
Bullet check Các bài học về văn phong kinh doanh
Bạn đã giỏi giao tiếp bằng tiếng Anh nhưng vẫn thiếu tự tin khi nói ở nơi làm việc? Đây là khoá học dành cho bạn! Bắt đầu từ quản lý nhóm, mở rộng mạng lưới kinh doanh và thể hiện quan điểm một cách rõ ràng và hiệu quả. 
Tóm tắt về Khoá học
Courses business 0
English at Work - Advanced
17
Tiết học
6,578,000₫
Tổng giá
Tiết học:
#1
Row 216
Management and Leadership: Delegating Tasks
Kinh doanh
Course level intermediate
#2
Row 218
Management and Leadership: Managing a Deadline
Kinh doanh
Course level intermediate
#3
Learntalk lessonicons full3 04
Handling a Meeting: Introductions and Starting a Meeting
Kinh doanh
Course level intermediate
#4
Row 228
Termination: 'We are letting you go.'
Kinh doanh
Course level intermediate
#5
Row 223  1
Giving Presentations: Introduction
Kinh doanh
Course level intermediate
#6
Row 221  1
Giving Presentations: Body
Kinh doanh
Course level intermediate
#7
Row 222  1
Giving Presentations: Conclusion
Kinh doanh
Course level intermediate
#8
Learntalk lessonicons full3 05
Handling a Meeting: Running a Meeting
Kinh doanh
Course level intermediate
#9
Learntalk lessonicons full3 06
Handling a Meeting: Closing a Meeting
Kinh doanh
Course level intermediate
#10
Learntalk lessonicons full3 07
Handling a Meeting: Handling Difficulties in a Meeting
Kinh doanh
Course level intermediate
#11
Learntalk lessonicons full3 08
Expressing Opinions: 'That's a good point.'
Kinh doanh
Course level intermediate
#12
Learntalk lessonicons full3 14
Negotiations: Bargaining
Kinh doanh
Course level intermediate
#13
Learntalk lessonicons full3 17
Negotiations: Concessions and Compromises
Kinh doanh
Course level intermediate
#14
Learntalk lessonicons full3 18
Meetings: Breaking the Ice
Kinh doanh
Course level intermediate
#15
Learntalk lessonicons full3 22
Marketing and Advertising: How's Your Marketing Mix?
Kinh doanh
Course level intermediate
#16
Learntalk lessonicons full3 23
Business Contacts: Let's Do Lunch!
Kinh doanh
Course level intermediate
#17
Learntalk lessonicons full3 24
Business Meetings: Brainstorming and Evaluating Ideas
Kinh doanh
Course level intermediate