Courses business 0

English at Work - Intermediate

24 Tiết học
7,678,000₫
Cấp độ Course level intermediate
Bao gồm:
Bullet check 25 phút mỗi tiết học
Bullet check Các bài học về thuyết trình và hội họp trong kinh doanh
Bullet check Các bài học về thoả thuận
Bullet check Các bài học về văn phong kinh doanh
Cải thiện kỹ năng viết email và học cách xử lý các hoạt động phổ biến ở nơi làm việc như xử lý các câu hỏi khó trong hội họp, thoả thuận, đưa nhận xét, nhận phản hồi và hơn thế nữa!
Tóm tắt về Khoá học
Courses business 0
English at Work - Intermediate
24
Tiết học
7,678,000₫
Tổng giá
Tiết học:
#1
Learntalk lessonicons full3 28
Viết Lý Lịch Nghề Nghiệp
Kinh doanh
Course level intermediate
#2
Learntalk lessonicons full3 04
Handling a Meeting: Introductions and Starting a Meeting
Kinh doanh
Course level intermediate
#3
Row 217
Customer Service: Making Complaints
Kinh doanh
Course level intermediate
#4
Row 219
Job interview: I consider myself a team player.
Kinh doanh
Course level intermediate
#5
Row 224
Sales and Marketing: Describing Products
Kinh doanh
Course level intermediate
#6
Row 227
Conducting Negotiations: 'I think we have a deal.'
Kinh doanh
Course level intermediate
#7
Row 225
Evaluations & Appraisals: Giving Positive & Negative Feedback
Kinh doanh
Course level intermediate
#8
Row 226
Evaluations & Appraisals: Responding to Positive & Negative Feedback
Kinh doanh
Course level intermediate
#9
Learntalk lessonicons full3 02
Conducting Exit interviews: 'Why are you leaving?'
Kinh doanh
Course level intermediate
#10
Learntalk lessonicons full3 31
Business Email: Writing a Cover Letter: Supporting Details and Closing
Kinh doanh
Course level intermediate
#11
Learntalk lessonicons full3 30
Business Email: Writing a Cover Letter: Introduction
Kinh doanh
Course level intermediate
#12
Learntalk lessonicons full3 29
Business Email: Writing a Cover Letter: Structure
Kinh doanh
Course level intermediate
#13
Learntalk lessonicons full3 32
Writing a Resume: Work Experience and Skills
Kinh doanh
Course level intermediate
#14
Learntalk lessonicons full3 05
Handling a Meeting: Running a Meeting
Kinh doanh
Course level intermediate
#15
Learntalk lessonicons full3 06
Handling a Meeting: Closing a Meeting
Kinh doanh
Course level intermediate
#16
Learntalk lessonicons full3 07
Handling a Meeting: Handling Difficulties in a Meeting
Kinh doanh
Course level intermediate
#17
Learntalk lessonicons full3 09
Negotiations: Let’s discuss the rental agreement.
Kinh doanh
Course level intermediate
#18
Learntalk lessonicons full3 11
Negotiations: Either I win or we both win.
Kinh doanh
Course level intermediate
#19
Learntalk lessonicons full3 20
Careers: 'Why do You Want to Change Careers?'
Kinh doanh
Course level intermediate
#20
Learntalk lessonicons full3 19
Careers: 'How Would You Describe Your Career Path?'
Kinh doanh
Course level intermediate
#21
Learntalk lessonicons full3 53
Business Email: Writing a Job Inquiry
Kinh doanh
Course level intermediate
#22
Learntalk lessonicons full3 13
Negotiations: I'm happy to accept your offer.
Kinh doanh
Course level intermediate
#23
Learntalk lessonicons full3 10
Negotiations: Take it or Leave it.
Kinh doanh
Course level intermediate
#24
Learntalk lessonicons full3 12
Negotiations: We accept either cash or check.
Kinh doanh
Course level intermediate