Lesson 1b

Writing - Intermediate & Advanced

22 Tiết học
7,678,000₫
Cấp độ Course level advanced
Bao gồm:
Bullet check 25 phút mỗi tiết học
Bullet check Thực hành viết e-mail thương mại và nhận ngay phản hồi của giáo viên
Bullet check Nắm vững từ vựng chuẩn được dùng trong các loại email thương mại khác nhau
Bạn không biết chắc chắn phải nói gì trong email gửi cho khách hàng? Khoá học này sẽ dạy bạn những điều nên và không nên khi viết email thương mại! Sau khi bạn viết email, giáo viên sẽ kiểm tra và phản hồi ngay lập tức!
Tóm tắt về Khoá học
Lesson 1b
Writing - Intermediate & Advanced
22
Tiết học
7,678,000₫
Tổng giá
Tiết học:
#1
Learntalk lessonicons full3 28
Viết Lý Lịch Nghề Nghiệp
Kinh doanh
Course level intermediate
#2
Learntalk lessonicons full3 27
Business Email: Etiquette
Kinh doanh
Course level intermediate
#3
Learntalk lessonicons full3 25
Business Email: Structure and Layout
Kinh doanh
Course level intermediate
#4
Learntalk lessonicons full3 26
Business Email: Style and Punctuation
Kinh doanh
Course level intermediate
#5
Learntalk lessonicons full3 31
Business Email: Writing a Cover Letter: Supporting Details and Closing
Kinh doanh
Course level intermediate
#6
Learntalk lessonicons full3 30
Business Email: Writing a Cover Letter: Introduction
Kinh doanh
Course level intermediate
#7
Learntalk lessonicons full3 29
Business Email: Writing a Cover Letter: Structure
Kinh doanh
Course level intermediate
#8
Learntalk lessonicons full3 33
Business Email: Basics 1: Formal v Casual Emails
Kinh doanh
Course level intermediate
#9
Learntalk lessonicons full3 34
Business Email: Basics 2: Parts of an Email
Kinh doanh
Course level intermediate
#10
Learntalk lessonicons full3 35
Business Email: Basics 3: Dos and Don'ts
Kinh doanh
Course level intermediate
#11
Learntalk lessonicons full3 36
Business Email: Writing a Business Proposal
Kinh doanh
Course level intermediate
#12
Learntalk lessonicons full3 39
Business Meetings: Writing the Minutes of a Meeting
Kinh doanh
Course level intermediate
#13
Learntalk lessonicons full3 38
Business Email: Writing a Project Status Report
Kinh doanh
Course level intermediate
#14
Learntalk lessonicons full3 32
Writing a Resume: Work Experience and Skills
Kinh doanh
Course level intermediate
#15
Learntalk lessonicons full3 52
Business Email: Writing Email Reminders
Kinh doanh
Course level intermediate
#16
Learntalk lessonicons full3 50
Business Writing: Creating a Meeting Agenda
Kinh doanh
Course level intermediate
#17
Learntalk lessonicons full3 53
Business Email: Writing a Job Inquiry
Kinh doanh
Course level intermediate
#18
Learntalk lessonicons full3 55
Business Email: Urgent Collection Reminder
Kinh doanh
Course level beginner
#19
Learntalk lessonicons full3 56
Business Email: Writing​ ​an​ ​Apology​ ​Email​ ​for​ ​a​ ​Lost​ ​Payment
Kinh doanh
Course level intermediate
#20
Learntalk lessonicons full3 54
Business Email: Responding to a Job Inquiry Email
Kinh doanh
Course level beginner
#21
Learntalk lessonicons full3 57
Business Email: Writing a Notice for Insufficient Funds
Kinh doanh
Course level intermediate
#22
Learntalk lessonicons full3 58
Business Email: Writing an Ultimatum Email
Kinh doanh
Course level intermediate