Courses business 0

English at Work - Beginner

22 Tiết học
7,678,000₫
Cấp độ Course level beginner
Bao gồm:
Bullet check 25 phút mỗi tiết học
Bullet check Các bài tập Nói và Viết
Bullet check Hoạt động nói và viết đa dạng mang tính tư duy
Bắt đầu giao tiếp và hiểu các thông tin cơ bản trong công việc thông qua các bài học nói và viết này.
Tóm tắt về Khoá học
Courses business 0
English at Work - Beginner
22
Tiết học
7,678,000₫
Tổng giá
Tiết học:
#1
Learntalk lessonicons full 26
What Does Your House Look Like?
Kinh doanh
Course level beginner
#2
Row 115
What do you do? (Present Simple Tense)
Kinh doanh
Course level beginner
#3
Row 139
We'll be meeting tomorrow. (Future Continuous Tense)
Kinh doanh
Course level beginner
#4
Row 141
He and I work together. (Subject-Verb Agreement)
Kinh doanh
Course level beginner
#5
Row 142
I work here and he does, too. (Subject-Verb Agreement)
Kinh doanh
Course level beginner
#6
Learntalk lessonicons full3 33
Business Email: Basics 1: Formal v Casual Emails
Kinh doanh
Course level intermediate
#7
Learntalk lessonicons full3 34
Business Email: Basics 2: Parts of an Email
Kinh doanh
Course level intermediate
#8
Learntalk lessonicons full3 35
Business Email: Basics 3: Dos and Don'ts
Kinh doanh
Course level intermediate
#9
Row 161
Where do you live? (Singular and Plural Nouns)
Kinh doanh
Course level beginner
#10
Row 162
Tell me about your family. (Common Descriptive Adjectives)
Kinh doanh
Course level beginner
#11
Learntalk lessonicons full3 40
Short Essay: My Family and I
Kinh doanh
Course level beginner
#12
Learntalk lessonicons full3 42
Short Essay: My Hometown
Kinh doanh
Course level beginner
#13
Learntalk lessonicons full3 44
Short Essay: My Job
Kinh doanh
Course level beginner
#14
Bl
Job Interview: Tell me about yourself.
Kinh doanh
Course level beginner
#15
Bl
Job Interview: What can you do for us?
Kinh doanh
Course level beginner
#16
Learntalk lessonicons full3 52
Business Email: Writing Email Reminders
Kinh doanh
Course level intermediate
#17
Learntalk lessonicons full3 48
Dictation Exercise: I am John. You are Ana
Kinh doanh
Course level beginner
#18
Learntalk lessonicons full3 41
Short Essay: My Daily Routine
Kinh doanh
Course level beginner
#19
Learntalk lessonicons full3 16
Negotiations: Can you do better than that? (Offers and Proposals)
Kinh doanh
Course level beginner
#20
Cl
Scheduling a Project
Kinh doanh
Course level intermediate
#21
Learntalk lessonicons full3 21
Business Phone: 'Can I take a message?'
Kinh doanh
Course level beginner
#22
Cl
Commuting to Work
Kinh doanh
Course level beginner