Oxford discover 6 student book

Oxford Discover 6

27 Tiết học
10,978,000₫
Cấp độ Course level intermediate
Bao gồm:
Bullet check 18 bài học
Bullet check Khoá học cho trẻ em trình độ Trung cấp (B2)
Bullet check Phương pháp học bằng tra cứu
Bullet check Phát triển khả năng tư duy và kỹ năng giao tiếp cho trẻ
Ở khoá học này, trẻ sẽ được trang bị kiến thức để có thể thảo luận các chủ đề giáo viên đưa ra, đưa lời đề nghị hoặc gợi ý các giải pháp cho các vấn đề, v.v. Các con sẽ trả lời các câu hỏi như “Tại sao chúng ta xây dựng các cây cầu và đường hầm?”, “Tại sao chúng ta thích sự đối xứng?”, “Chúng ta sử dụng ngôn ngữ như thế nào?” v.v. Các hoạt động trong khoá học bao gồm các chủ đề về Khoa học, Lịch sử, Công nghệ, Xã hội và Văn hoá.
Tóm tắt về Khoá học
Oxford discover 6 student book
Oxford Discover 6
27
Tiết học
10,978,000₫
Tổng giá
Tiết học:
#1
Oxford discover 6 student book
Oxford Discover 6 - Units 1 and 2: Wrap Up
Trẻ em
Course level beginner
#2
Oxford discover 6 student book
Oxford Discover 6 - Units 3 and 4: Wrap Up
Trẻ em
Course level beginner
#3
Oxford discover 6 student book
Oxford Discover 6 - Units 5 and 6: Wrap Up
Trẻ em
Course level beginner
#4
Oxford discover 6 student book
Oxford Discover 6 - Units 7 and 8: Wrap Up
Trẻ em
Course level beginner
#5
Oxford discover 6 student book
Oxford Discover 6 - Units 9 and 10: Wrap Up
Trẻ em
Course level beginner
#6
Oxford discover 6 student book
Oxford Discover 6 - Units 11 and 12: Wrap Up
Trẻ em
Course level beginner
#7
Oxford discover 6 student book
Oxford Discover 6 - Units 13 and 14: Wrap Up
Trẻ em
Course level beginner
#8
Oxford discover 6 student book
Oxford Discover 6 - Units 15 and 16: Wrap Up
Trẻ em
Course level beginner
#9
Oxford discover 6 student book
Oxford Discover 6 - Units 17 and 18: Wrap Up
Trẻ em
Course level beginner
#10
Oxford discover 6 student book
Oxford Discover 6 - Unit 1: Why do we build bridges and tunnels? Get ready
Trẻ em
Course level beginner
#11
Oxford discover 6 student book
Oxford Discover 6 - Unit 2: Why do we build bridges and tunnels? Get ready
Trẻ em
Course level beginner
#12
Oxford discover 6 student book
Oxford Discover 6 - Unit 3: What is the Earth made of? Get ready
Trẻ em
Course level beginner
#13
Oxford discover 6 student book
Oxford Discover 6 - Unit 4: What is the Earth made of? Get ready
Trẻ em
Course level beginner
#14
Oxford discover 6 student book
Oxford Discover 6 - Unit 5: Why do wear masks? Get ready
Trẻ em
Course level beginner
#15
Oxford discover 6 student book
Oxford Discover 6 - Unit 6: Why do wear masks? Get ready
Trẻ em
Course level beginner
#16
Oxford discover 6 student book
Oxford Discover 6 - Unit 7: Why do we like symmetry? Get ready
Trẻ em
Course level beginner
#17
Oxford discover 6 student book
Oxford Discover 6 - Unit 8: Why do we like symmetry? Get ready
Trẻ em
Course level beginner
#18
Oxford discover 6
Oxford Discover 6 - Unit 9: How do we use language? Get ready
Trẻ em
Course level beginner
#19
Oxford discover 6
Oxford Discover 6 - Unit 10: How do we use language? Get ready
Trẻ em
Course level beginner
#20
Oxford discover 6
Oxford Discover 6 - Unit 11: Why do we record history? Get ready
Trẻ em
Course level beginner
#21
Oxford discover 6
Oxford Discover 6 - Unit 12: Why do we record history? Get ready
Trẻ em
Course level beginner
#22
Oxford discover 6
Oxford Discover 6 - Unit 13: What makes birds special? Get ready
Trẻ em
Course level beginner
#23
Oxford discover 6
Oxford Discover 6 - Unit 14: What makes birds special? Get ready
Trẻ em
Course level beginner
#24
Oxford discover 6
Oxford Discover 6 - Unit 15: What are we afraid of? Get ready
Trẻ em
Course level beginner
#25
Oxford discover 6
Oxford Discover 6 - Unit 16: What are we afraid of? Get ready
Trẻ em
Course level beginner
#26
Oxford discover 6
Oxford Discover 6 - Unit 17: Why are stories important? Get ready
Trẻ em
Course level beginner
#27
Oxford discover 6
Oxford Discover 6 - Unit 18: Why are stories important? Get ready
Trẻ em
Course level beginner