Oxford discover 4 student book

Oxford Discover 4

27 Tiết học
10,978,000₫
Cấp độ Course level intermediate
Bao gồm:
Bullet check 18 bài học
Bullet check Khoá học cho trẻ em trình độ Trung cấp (B1)
Bullet check Phương pháp học bằng tra cứu
Bullet check Phát triển khả năng tư duy và kỹ năng giao tiếp cho trẻ
Khoá học trang bị kiến thức cho trẻ về cách nói số lượng, thức ăn, tranh ảnh, v.v. ngoài ra, trẻ cũng được học về cách trình bày lý do và thể hiện sự yêu ghét trước sự việc. Các con sẽ trả lời các câu hỏi như “Chúng ta ở đâu trong vũ trụ này?”, “Mass media là gì?”, và nhiều chủ đề khác. Các hoạt động trong khoá học bao gồm các chủ đề về Khoa học, Công nghệ, Xã hội, Địa lý, Thiên văn học, và Nghệ thuật.
Tóm tắt về Khoá học
Oxford discover 4 student book
Oxford Discover 4
27
Tiết học
10,978,000₫
Tổng giá
Tiết học:
#1
Oxford discover 4 student book
Oxford Discover 4 - Unit 1: Where are we in the universe? Get ready
Trẻ em
Course level beginner
#2
Oxford discover 4 student book
Oxford Discover 4 - Unit 2: Where are we in the universe? Get ready
Trẻ em
Course level beginner
#3
Oxford discover 4 student book
Oxford Discover 4 - Unit 3: How do we know what happened long ago? Get ready
Trẻ em
Course level beginner
#4
Oxford discover 4 student book
Oxford Discover 4 - Unit 4: How do we know what happened long ago? Get ready
Trẻ em
Course level beginner
#5
Oxford discover 4 student book
Oxford Discover 4 - Unit 5: Where does our food come from? Get ready
Trẻ em
Course level beginner
#6
Oxford discover 4 student book
Oxford Discover 4 - Unit 6: Where Does our food come from? Get ready
Trẻ em
Course level beginner
#7
Oxford discover 4 student book
Oxford Discover 4 - Unit 7: Why do we make art? Get ready
Trẻ em
Course level beginner
#8
Oxford discover 4 student book
Oxford Discover 4 - Unit 8: Why do we make art? Get ready
Trẻ em
Course level beginner
#9
Oxford discover 4 student book
Oxford Discover 4 - Unit 9: What is a city? Get ready
Trẻ em
Course level beginner
#10
Oxford discover 4 student book
Oxford Discover 4 - Unit 10: What is a city? Get ready
Trẻ em
Course level beginner
#11
Oxford discover 4 student book
Oxford Discover 4 - Unit 11: How does our bodies work? Get ready
Trẻ em
Course level beginner
#12
Oxford discover 4 student book
Oxford Discover 4 - Unit 12: How do our bodies work? Get ready
Trẻ em
Course level beginner
#13
Oxford discover 4 student book
Oxford Discover 4 - Unit 13: What is the mass media? Get ready
Trẻ em
Course level beginner
#14
Oxford discover 4 student book
Oxford Discover 4 - Unit 14: What is the mass media? Get ready
Trẻ em
Course level beginner
#15
Oxford discover 4 student book
Oxford Discover 4 - Unit 15: What can we learn from nature's power? Get ready
Trẻ em
Course level beginner
#16
Oxford discover 4 student book
Oxford Discover 4 - Unit 16: What can we learn from nature's power? Get ready
Trẻ em
Course level beginner
#17
Oxford discover 4 student book
Oxford Discover 4 - Unit 17: Why are biomes important? Get ready
Trẻ em
Course level beginner
#18
Oxford discover 4 student book
Oxford Discover 4 - Unit 18: Why are biomes important? Get ready
Trẻ em
Course level beginner
#19
Oxford discover 4 student book
Oxford Discover 4 - Units 1 and 2: Wrap Up
Trẻ em
Course level beginner
#20
Oxford discover 4 student book
Oxford Discover 4 - Units 3 and 4: Wrap Up
Trẻ em
Course level beginner
#21
Oxford discover 4 student book
Oxford Discover 4 - Units 5 and 6: Wrap Up
Trẻ em
Course level beginner
#22
Oxford discover 4 student book
Oxford Discover 4 - Units 7 and 8: Wrap Up
Trẻ em
Course level beginner
#23
Oxford discover 4 student book
Oxford Discover 4 - Units 9 and 10: Wrap Up
Trẻ em
Course level beginner
#24
Oxford discover 4 student book
Oxford Discover 4 - Units 11 and 12: Wrap Up
Trẻ em
Course level beginner
#25
Oxford discover 4 student book
Oxford Discover 4 - Units 13 and 14: Wrap Up
Trẻ em
Course level beginner
#26
Oxford discover 4 student book
Oxford Discover 4 - Units 15 and 16: Wrap Up
Trẻ em
Course level beginner
#27
Oxford discover 4 student book
Oxford Discover 4 - Units 17 and 18: Wrap Up
Trẻ em
Course level beginner