Oxford discover 3 student book

Oxford Discover 3

27 Tiết học
10,978,000₫
Cấp độ Course level beginner
Bao gồm:
Bullet check 18 bài học
Bullet check Khoá học thứ 3 trong hệ thống Oxford
Bullet check Khoá học cho trẻ em trình độ Sơ cấp (A2)
Bullet check Phương pháp học bằng tra cứu
Bullet check Phát triển khả năng tư duy và kỹ năng giao tiếp cho trẻ
Khoá học sẽ trang bị cho trẻ sự tự tin để thể hiện quan điểm/ý kiến của mình, hỏi và chỉ đường, và các chủ đề khác nữa. Các con sẽ trả lời các câu hỏi như “Tại sao con người có được niềm vui?”, “Tại sao con người đi tới những miền đất mới?”, “Chúng ta đo thời gian như thế nào” v..v…Các hoạt động trong khoá học bao gồm các chủ đề về Văn hoá, Địa lý, Tự nhiên, Trái Đất và Khoa học Cuộc sống.
Tóm tắt về Khoá học
Oxford discover 3 student book
Oxford Discover 3
27
Tiết học
10,978,000₫
Tổng giá
Tiết học:
#1
Oxford discover 3 student book
Oxford Discover 3 - Unit 1: How do people have fun? Get ready
Trẻ em
Course level beginner
#2
Oxford discover 3 student book
Oxford Discover 3 - Unit 2: How do people have fun? Get ready
Trẻ em
Course level beginner
#3
Oxford discover 3 student book
Oxford Discover 3 - Unit 3: Why do people move to new places? Get ready
Trẻ em
Course level beginner
#4
Oxford discover 3 student book
Oxford Discover 3 - Unit 4: Why do people move to new places? Get ready
Trẻ em
Course level beginner
#5
Oxford discover 3 student book
Oxford Discover 3 - Unit 5: Why do people write poems? Get ready
Trẻ em
Course level beginner
#6
Oxford discover 3 student book
Oxford Discover 3 - Unit 6: Why do people write poems? Get ready
Trẻ em
Course level beginner
#7
Oxford discover 3 student book
Oxford Discover 3 - Unit 7: How do we measure time? Get ready
Trẻ em
Course level beginner
#8
Oxford discover 3 student book
Oxford Discover 3 - Unit 8: How do we measure time? Get ready
Trẻ em
Course level beginner
#9
Oxford discover 3 student book
Oxford Discover 3 - Unit 9: Where does energy come from? Get ready
Trẻ em
Course level beginner
#10
Oxford discover 3 student book
Oxford Discover 3 - Unit 10: Where does energy come from? Get ready
Trẻ em
Course level beginner
#11
Oxford discover 3 student book
Oxford Discover 3 - Unit 11: How do people make music? Get ready
Trẻ em
Course level beginner
#12
Oxford discover 3 student book
Oxford Discover 3 - Unit 12: How do people make music? Get ready
Trẻ em
Course level beginner
#13
Oxford discover 3 student book
Oxford Discover 3 - Unit 13: How do inventions change our lives? Get ready
Trẻ em
Course level beginner
#14
Oxford discover 3 student book
Oxford Discover 3 - Unit 14: How do inventions change our lives? Get ready
Trẻ em
Course level beginner
#15
Oxford discover 3 student book
Oxford Discover 3 - Unit 15: Why do we need plants? Get ready
Trẻ em
Course level beginner
#16
Oxford discover 3 student book
Oxford Discover 3 - Unit 16: Why do we need plants? Get ready
Trẻ em
Course level beginner
#17
Oxford discover 3 student book
Oxford Discover 3 - Unit 17: Why do we explore? Get ready
Trẻ em
Course level beginner
#18
Oxford discover 3 student book
Oxford Discover 3 - Unit 18: Why do we explore? Get ready
Trẻ em
Course level beginner
#19
Oxford discover 3 student book
Oxford Discover 3 - Units 1 and 2: Wrap Up
Trẻ em
Course level beginner
#20
Oxford discover 3 student book
Oxford Discover 3 - Units 3 and 4: Wrap Up
Trẻ em
Course level beginner
#21
Oxford discover 3 student book
Oxford Discover 3 - Units 5 and 6: Wrap Up
Trẻ em
Course level beginner
#22
Oxford discover 3 student book
Oxford Discover 3 - Units 7 and 8: Wrap Up
Trẻ em
Course level beginner
#23
Oxford discover 3 student book
Oxford Discover 3 - Units 9 and 10: Wrap Up
Trẻ em
Course level beginner
#24
Oxford discover 3 student book
Oxford Discover 3 - Units 11 and 12: Wrap Up
Trẻ em
Course level beginner
#25
Oxford discover 3 student book
Oxford Discover 3 - Units 13 and 14: Wrap Up
Trẻ em
Course level beginner
#26
Oxford discover 3 student book
Oxford Discover 3 - Units 15 and 16: Wrap Up
Trẻ em
Course level beginner
#27
Oxford discover 3 student book
Oxford Discover 3 - Units 17 and 18: Wrap Up
Trẻ em
Course level beginner