Oxford discover 5 student book

Oxford Discover 5

27 Tiết học
10,978,000₫
Cấp độ Course level intermediate
Bao gồm:
Bullet check 18 bài học
Bullet check Khoá học cho trẻ em trình độ Trung cấp (B1)
Bullet check Phương pháp học bằng tra cứu
Bullet check Phát triển khả năng tư duy và kỹ năng giao tiếp cho trẻ
Ở khoá học này, trẻ sẽ được trang bị kiến thức để có thể bày tỏ quan điểm, trình bày lý do, đưa ra lời khuyên, v.v. Các con sẽ có thể trả lời các câu hỏi như “Tại sao chúng ta cần bảo vệ động vật?”, “Các nền văn hoá khác nhau trên thế giới như thế nào?’, “Chúng ta thể hiện bản thân ra sao?” v.v. Các hoạt động trong khoá học bao gồm các chủ đề về Khoa học, Lịch sử, Công nghệ và Nghệ thuật.
Tóm tắt về Khoá học
Oxford discover 5 student book
Oxford Discover 5
27
Tiết học
10,978,000₫
Tổng giá
Tiết học:
#1
Oxford discover 5 student book
Oxford Discover 5- Unit 1: Why do we protect animals? Get ready
Trẻ em
Course level beginner
#2
Oxford discover 5 student book
Oxford Discover 5- Unit 2: Why do we protect animals? Get ready
Trẻ em
Course level beginner
#3
Oxford discover 5 student book
Oxford Discover 5 - Unit 3: What are teeth for? Get ready
Trẻ em
Course level beginner
#4
Oxford discover 5 student book
Oxford Discover 5 - Unit 4: What are teeth for? Get ready
Trẻ em
Course level beginner
#5
Oxford discover 5 student book
Oxford Discover 5 - Unit 5: Why are wheels important? Get ready
Trẻ em
Course level beginner
#6
Oxford discover 5 student book
Oxford Discover 5 - Unit 6: Why are wheels important? Get ready
Trẻ em
Course level beginner
#7
Oxford discover 5 student book
Oxford Discover 5 - Unit 7: How do animals communicate? Get ready
Trẻ em
Course level beginner
#8
Oxford discover 5 student book
Oxford Discover 5 - Unit 8: How do animals communicate? Get ready
Trẻ em
Course level beginner
#9
Oxford discover 5 student book
Oxford Discover 5 - Unit 9: What do different cultures give to the world? Get ready
Trẻ em
Course level beginner
#10
Oxford discover 5 student book
Oxford Discover 5 - Unit 10: What do different cultures give to the world? Get ready
Trẻ em
Course level beginner
#11
Oxford discover 5 student book
Oxford Discover 5 - Unit 11: Why are mountains important? Get ready
Trẻ em
Course level beginner
#12
Oxford discover 5 student book
Oxford Discover 5 - Unit 12: Why are mountains important? Get ready
Trẻ em
Course level beginner
#13
Oxford discover 5 student book
Oxford Discover 5 - Unit 13: Why do we use money? Get ready
Trẻ em
Course level beginner
#14
Oxford discover 5 student book
Oxford Discover 5 - Unit 14: Why do we use money? Get ready
Trẻ em
Course level beginner
#15
Oxford discover 5 student book
Oxford Discover 5 - Unit 15: How do we express ourselves? Get ready
Trẻ em
Course level beginner
#16
Oxford discover 5 student book
Oxford Discover 5 - Unit 16: How do we express ourselves? Get ready
Trẻ em
Course level beginner
#17
Oxford discover 5 student book
Oxford Discover 5 - Unit 17: Why do we make buildings? Get ready
Trẻ em
Course level beginner
#18
Oxford discover 5 student book
Oxford Discover 5 - Unit 18: Why do we make buildings? Get ready
Trẻ em
Course level beginner
#19
Oxford discover 5 student book
Oxford Discover 5 - Units 1 and 2: Wrap Up
Trẻ em
Course level beginner
#20
Oxford discover 5 student book
Oxford Discover 5 - Units 3 and 4: Wrap Up
Trẻ em
Course level beginner
#21
Oxford discover 5 student book
Oxford Discover 5 - Units 5 and 6: Wrap Up
Trẻ em
Course level beginner
#22
Oxford discover 5 student book
Oxford Discover 5 - Units 7 and 8: Wrap Up
Trẻ em
Course level beginner
#23
Oxford discover 5 student book
Oxford Discover 5 - Units 9 and 10: Wrap Up
Trẻ em
Course level beginner
#24
Oxford discover 5 student book
Oxford Discover 5 - Units 11 and 12: Wrap Up
Trẻ em
Course level beginner
#25
Oxford discover 5 student book
Oxford Discover 5 - Units 13 and 14: Wrap Up
Trẻ em
Course level beginner
#26
Oxford discover 5 student book
Oxford Discover 5 - Units 15 and 16: Wrap Up
Trẻ em
Course level beginner
#27
Oxford discover 5 student book
Oxford Discover 5 - Units 17 and 18: Wrap Up
Trẻ em
Course level beginner