Oxford discover 2 student book

Oxford Discover 2

27 Tiết học
10,978,000₫
Cấp độ Course level beginner
Bao gồm:
Bullet check 18 bài học
Bullet check Khoá học thứ 2 trong hệ thống Oxford
Bullet check Khoá học dành cho Trẻ em mới bắt đầu tới trình độ Sơ cấp (A1-A2)
Bullet check Phương pháp học bằng tra cứu
Bullet check Phát triển khả năng tư duy và kỹ năng giao tiếp cho trẻ
Khoá học giúp trẻ biết cách thể hiện sự cảm thông, so sánh và đối chiếu các sự vật, sự việc, miêu tả nguyên nhân và kết quả….Sau khoá học, các con dễ dàng trả lời các câu hỏi “Khi nào thì chúng ta dùng phép trừ?”, “Âm nhạc có ý nghĩa thế nào với cuộc sống?” “Tại sao chúng ta cần bảo vệ Trái đất? v.v. Các hoạt động trong khoá học bao gồm các chủ đề về Khoa học, Lịch sử, Toán học, Âm nhạc và Mỹ thuật.
Tóm tắt về Khoá học
Oxford discover 2 student book
Oxford Discover 2
27
Tiết học
10,978,000₫
Tổng giá
Tiết học:
#1
Oxford discover 2 student book
Oxford Discover 2 - Units 15 and 16: Wrap up
Trẻ em
Course level beginner
#2
Oxford discover 2 student book
Oxford Discover 2 - Unit 1: How are animals different from one another? Get ready
Trẻ em
Course level beginner
#3
Oxford discover 2 student book
Oxford Discover 2 - Unit 2: How are animals different from one another? Get ready
Trẻ em
Course level beginner
#4
Oxford discover 2 student book
Oxford Discover 2 - Unit 3: How do things change? Get ready
Trẻ em
Course level beginner
#5
Oxford discover 2 student book
Oxford Discover 2 - Unit 4: How do things change? Get ready
Trẻ em
Course level beginner
#6
Oxford discover 2 student book
Oxford Discover 2 - Unit 5: How are things different now from long ago? Get ready
Trẻ em
Course level beginner
#7
Oxford discover 2 student book
Oxford Discover 2 - Unit 6: How are things different now from long ago? Get ready
Trẻ em
Course level beginner
#8
Oxford discover 2 student book
Oxford Discover 2 - Unit 7: When do we use subtraction? Get ready
Trẻ em
Course level beginner
#9
Oxford discover 2 student book
Oxford Discover 2 - Unit 8: When do we use subtraction? Get ready
Trẻ em
Course level beginner
#10
Oxford discover 2 student book
Oxford Discover 2 - Unit 9: How do people get along with each other? Get ready
Trẻ em
Course level beginner
#11
Oxford discover 2 student book
Oxford Discover 2 - Unit 10: How do people get along with each other? Get ready
Trẻ em
Course level beginner
#12
Oxford discover 2 student book
Oxford Discover 2 - Unit 11: Why should we take care of the Earth? Get ready
Trẻ em
Course level beginner
#13
Oxford discover 2 student book
Oxford Discover 2 - Unit 12: Why should we take care of the Earth? Get ready
Trẻ em
Course level beginner
#14
Oxford discover 2 student book
Oxford Discover 2 - Unit 13: How does music make us feel? Get ready
Trẻ em
Course level beginner
#15
Oxford discover 2 student book
Oxford Discover 2 - Unit 14: How music make us feel? Get ready
Trẻ em
Course level beginner
#16
Oxford discover 2 student book
Oxford Discover 2 - Unit 15: What makes things move? Get ready
Trẻ em
Course level beginner
#17
Oxford discover 2 student book
Oxford Discover 2 - Unit 16: What makes things move? Get ready
Trẻ em
Course level beginner
#18
Oxford discover 2 student book
Oxford Discover 2 - Unit 17 How do we make art Get ready
Trẻ em
Course level beginner
#19
Oxford discover 2 student book
Oxford Discover 2 - Unit 18: How do we make art? Get ready
Trẻ em
Course level beginner
#20
Oxford discover 2 student book
Oxford Discover 2 - Units 1 and 2: Wrap up
Trẻ em
Course level beginner
#21
Oxford discover 2 student book
Oxford Discover 2 - Units 3 and 4: Wrap up
Trẻ em
Course level beginner
#22
Oxford discover 2 student book
Oxford Discover 2 - Units 5 and 6: Wrap up
Trẻ em
Course level beginner
#23
Oxford discover 2 student book
Oxford Discover 2 - Units 7 and 8: Wrap up
Trẻ em
Course level beginner
#24
Oxford discover 2 student book
Oxford Discover 2 - Units 9 and 10: Wrap up
Trẻ em
Course level beginner
#25
Oxford discover 2 student book
Oxford Discover 2 - Units 11 and 12: Wrap up
Trẻ em
Course level beginner
#26
Oxford discover 2 student book
Oxford Discover 2 - Units 13 and 14: Wrap up
Trẻ em
Course level beginner
#27
Oxford discover 2 student book
Oxford Discover 2 - Units 17 and 18: Wrap up
Trẻ em
Course level beginner