Oxford discover 1 student book

Oxford Discover 1

27 Tiết học
10,978,000₫
Cấp độ Course level beginner
Bao gồm:
Bullet check 18 bài học
Bullet check Cấp độ dành cho Trẻ em mới bắt đầu tới Trình độ Sơ cấp (A1-A2)
Bullet check Phương pháp học bằng tra cứu
Bullet check Phát triển khả năng tư duy và kỹ năng giao tiếp cho trẻ
Khoá học sẽ cung cấp kiến thức cơ bản cho trẻ thông qua hội thoại với giáo viên. Các con sẽ có thể trả lời các câu hỏi như “Ai là người thân hay bạn bè của con?”, “Có những màu sắc gì?”, “Động vật sống ở đâu?” và rất nhiều các câu hỏi thú vị khác về cuộc sống xung quanh. Hoạt động trong sách cũng rất đa dạng chủ đề như Khoa học, Kinh tế, Toán học, Xã hội, Âm nhạc và Mỹ thuật.
Tóm tắt về Khoá học
Oxford discover 1 student book
Oxford Discover 1
27
Tiết học
10,978,000₫
Tổng giá
Tiết học:
#1
Oxford discover
Oxford Discover 1 - Unit 2: Who are your family and friends? Get ready
Trẻ em
Course level beginner
#2
Oxford discover
Oxford Discover 1 - Units 1 and 2: Wrap up
Trẻ em
Course level beginner
#3
Oxford discover
Oxford Discover 1 - Unit 4: Where can we see colors? Get ready
Trẻ em
Course level beginner
#4
Oxford discover
Oxford Discover 1 - Unit 3: Where can we see colors? Get ready
Trẻ em
Course level beginner
#5
Oxford discover
Oxford Discover 1 - Units 3 and 4: Wrap Up
Trẻ em
Course level beginner
#6
Oxford discover
Oxford Discover 1 - Unit 5: Where do animals live? Get ready
Trẻ em
Course level beginner
#7
Oxford discover
Oxford Discover 1 - Unit 6: Where do animals live? Get ready
Trẻ em
Course level beginner
#8
Oxford discover
Oxford Discover 1 - Units 5 and 6: Wrap Up
Trẻ em
Course level beginner
#9
Oxford discover
Oxford Discover 1 - Unit 7: How are seasons different? Get ready
Trẻ em
Course level beginner
#10
Oxford discover
Oxford Discover 1: Units 7 and 8 Wrap Up
Trẻ em
Course level beginner
#11
Oxford discover
Oxford Discover 1 - Unit 9: How do numbers help us? Get ready
Trẻ em
Course level beginner
#12
Oxford discover
Oxford Discover 1 - Units 9 and 10: Wrap UP
Trẻ em
Course level beginner
#13
Oxford discover
Oxford Discover 1 - Units 11 and 12: Wrap Up
Trẻ em
Course level beginner
#14
Oxford discover
Oxford Discover 1 - Unit 13: Where do we live? Get ready
Trẻ em
Course level beginner
#15
Oxford discover
Oxford Discover 1 - Unit 14: Where do we live? Get ready
Trẻ em
Course level beginner
#16
Oxford discover
Oxford Discover 1 - Units 13 and 14: Wrap Up
Trẻ em
Course level beginner
#17
Oxford discover
Oxford Discover 1 - Unit 15: How can we make music? Get ready
Trẻ em
Course level beginner
#18
Oxford discover
Oxford Discover 1- Unit 16: How can we make music? Get ready
Trẻ em
Course level beginner
#19
Oxford discover
Oxford Discover 1 - Unit 1: Who are your family and friends? Get ready
Trẻ em
Course level beginner
#20
Oxford discover
Oxford Discover 1 - Unit 17: What are living things? Get ready
Trẻ em
Course level beginner
#21
Oxford discover
Oxford Discover 1- Unit 18: What are living things? Get ready
Trẻ em
Course level beginner
#22
Oxford discover 1 student book
Oxford Discover 1 - Units 17 and 18: Wrap up
Trẻ em
Course level beginner
#23
Oxford discover 1 student book
Oxford Discover 1 - Units 15 and 16: Wrap up
Trẻ em
Course level beginner
#24
Oxford discover 1 student book
Oxford Discover 1 - Unit 11: What do we need? Get ready
Trẻ em
Course level beginner
#25
Oxford discover 1 student book
Oxford Discover 1 - Unit 12: What do we need? Get ready
Trẻ em
Course level beginner
#26
Oxford discover 1 student book
Oxford Discover 1 - Unit 10: How do numbers help us? Get ready
Trẻ em
Course level beginner
#27
Oxford discover 1 student book
Oxford Discover 1 - Unit 8: How are seasons different? Get ready
Trẻ em
Course level beginner